Algemene Voorwaarden

Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Celloverkoop.nl (verder te noemen Celloverkoop) en op alle (afnemers van producten van Celloverkoop) gesloten overeenkomsten.

1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2 Tot stand komen overeenkomst

2.1 Alle uitingen van Celloverkoop op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2.2  De kijker komt langs bij het verkooppunt in Amsterdam of Havelte waar men de celli kan bespelen en aanschaffen.

3 Prijzen

3.1 De prijzen op de websites van Celloverkoop zijn de actuele prijzen.

3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Celloverkoop bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.3 Alle prijzen zijn inclusief BTW indien van toepassing. 

3.4 Celloverkoop is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen wanneer deze van overheidswege vereist of gewijzigd worden.

4 Levering

4.1 Alle aankopen worden door de koper opgehaald.

4.2 Celloverkoop levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan verzendt Celloverkoop uiterlijk binnen drie weken na de acceptatie van de bestelling een bericht. De afnemer heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren.

 

5 Betaling

5.1 Betaling geschiedt per vooruitbetaling per bank of online bankieren op nader op de website uiteengezette wijze.

5.2 Vooruitbetaling kan slechts per bank of giro of a contant.

6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Celloverkoop, totdat aan alle (betalings)verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

6.2 Celloverkoop is onherroepelijk gemachtigd de artikelen die het eigendom van Celloverkoop zijn gebleven terug te (laten) nemen zonder dat ingebrekestelling is vereist.

7 Garantie

7.1 Celloverkoop garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende 12 maanden na aflevering. Cello’s zijn gemaakt van hout; hout leeft; naden kunnen door weersomstandigheden open springen. Lijmwerk en constructie zijn onderhevig aan natuuromstandigheden. 

7.2 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Celloverkoop worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

7.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 7.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Celloverkoop het artikel kosteloos repareert of vervangt (ter keuze van Celloverkoop). Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen voorzieningen.

7.4 Deze garantie is niet van toepassing indien en op:- het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;- gesprongen snaren.- beharing van de strijkstok- wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht;- gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik,- het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;- van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;- Celloverkoop niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

8 Persoonsgegevens

8.1 Persoonlijke gegevens worden in het klanten systeem van Celloverkoop opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Deze gegevens worden op geen enkele wijze aan derden verstrekt. Celloverkoop hoopt dat eens per maand de Celloles Nieuwsbrief mag worden verstuurd aan de koper plus de wekelijkse cello filmpjes met technische tips. Ik voeg je als klant toe aan dit adressen bestand.

9 Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Celloverkoop met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 7 genoemde garantie.

9.2 Celloverkoop is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, fouten op de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

9.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Celloverkoop beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de ter zake verzonden factuur.

9.4 Indien onverhoopt schade ontstaat bij transport/ levering dient de aankoper Scarlett Arts Muziek hiervan op de hoogte te stellen. Middels een foto via email en telefonisch overleg wordt besloten wat te doen. Voor de hand liggend is dat het instrument retour wordt gezonden aan Scarlett Arts Muziek die vervolgens zorgt voor herstel van het instrument. Indien de koper zonder overleg het instrument door een niet door Scarlett Arts Muziek geprefereerde vioolbouwer laat repareren maar elders verliest men het recht op terugzending. Tevens zijn dan de reparatiekosten voor rekening van de koper.

10 Informatievoorziening

10.1 Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door Celloverkoop al dan niet elektronisch aan de afnemer aangeboden. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.

10.2 Celloverkoop stelt op haar website de volgende informatie beschikbaar:- haar vestigingsadres en het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel- de belangrijkste (vermoedelijke) kenmerken van de producten, waaronder de prijs- de wijze en kosten van levering en betaling- het adres waar klachten kunnen worden ingediend indien dat anders is dan haar vestigingsadres.

10.3 Indien de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden of te vernietigen op grond van het feit dat Celloverkoop niet zou voldoen aan wettelijke informatieplichten, dient dit recht te worden uitgeoefend binnen 14 werkdagen na acceptatie van de bestelling.

11 Geschillen

11.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Celloverkoop is gevestigd bevoegd, tenzij Celloverkoop voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

 

KVK te Noord Holland, Amsterdam

Share This