Algemene Voorwaarden

1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Celloverkoop.nl (verder te noemen Celloverkoop) en op alle (afnemers van producten van Celloverkoop) gesloten overeenkomsten.

1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2 Bestellen & tot stand komen overeenkomst

2.1 Alle uitingen van Celloverkoop op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2.2 Bestellingen kunnen met een volledig ingevuld bestelformulier op internet(met vermelding uw meest recente straatadres, de juiste bestelnummers en aantallen te bestellen artikelen) per e-mail, info@celloverkoop.nl, via websites van Celloverkoop of telefonisch via 06-18 18 9005 worden geplaatst. Daarnaast is het mogelijk langs te komen bij het verkooppunt in Amsterdam of Havelte waar men de celli en (alt)violen kan bespelen en aanschaffen.

2.3 Celloverkoop behoudt zich het recht voor deze bestellingen een toeslag te rekenen voor verzending binnen de Benelux. Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.

2.4 Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Celloverkoop in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.

2.5 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Celloverkoop de bestelling heeft geaccepteerd.

3 Prijzen

3.1 De prijzen op de websites van Celloverkoop zijn de actuele prijzen.

3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Celloverkoop bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief kosten van vervoer, verzending en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat. Bij aanschaf op locatie in Amsterdam of in Havelte, gemeente Westerveld, worden er geen extra kosten in rekening gebracht.

3.4 Celloverkoop is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen wanneer deze van overheidswege vereist of gewijzigd worden.

4 Levering

4.1 Celloverkoop bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn of haar rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven afhaalpunt of straatadres van de afnemer afgeleverd.

4.2 Celloverkoop levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan verzendt Celloverkoop uiterlijk binnen drie weken na de acceptatie van de bestelling een bericht. De afnemer heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren.

4.3 Celloverkoop behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.

4.4 Ondanks alle zorgvuldigheid die ik bij bestellingen in acht neem, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De afnemer is gehouden dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Alsnog wordt dan de levering eventueel op kosten van Celloverkoop aangevuld of opnieuw gedaan.

5 Betaling

5.1 Betaling geschiedt per vooruitbetaling per bank of online bankieren op nader op de website uiteengezette wijze.

5.2 In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt Celloverkoop zich het recht voor een voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval wordt dat meegedeeld en worden de bestelde goederen na vooruitbetaling op de door Celloverkoop toegestane wijze toegezonden.

5.3 Verrekening met vorderingen op Celloverkoop of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen.

5.4 Vooruitbetaling kan slechts per bank of giro.

6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Celloverkoop, totdat aan alle (betalings)verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

6.2 Celloverkoop is onherroepelijk gemachtigd de artikelen die het eigendom van Celloverkoop zijn gebleven terug te (laten) nemen zonder dat ingebrekestelling is vereist.

7 Garantie

7.1 Celloverkoop garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende 12 maanden na aflevering.

7.2 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Celloverkoop worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

7.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 7.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Celloverkoop het artikel kosteloos repareert of vervangt (ter keuze van Celloverkoop). Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen voorzieningen.

7.4 Deze garantie is niet van toepassing indien en op:- het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;- gesprongen snaren.- beharing van de strijkstok- wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht;- gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik,- het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;- van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;- Celloverkoop niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

8 Persoonsgegevens

8.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Celloverkoop opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Deze gegevens worden op geen enkele wijze aan derden verstrekt. Celloverkoop hoopt dat eens per maand de Celloles Nieuwsbrief mag worden verstuurd aan de koper plus de wekelijkse cello filmpjes met technische tips. Ik voeg je als klant toe aan dit adressen bestand.

9 Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Celloverkoop met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 7 genoemde garantie.

9.2 Celloverkoop is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, fouten op de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

9.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Celloverkoop beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de ter zake verzonden factuur.

9.4 Indien onverhoopt schade ontstaat bij transport/ levering dient de aankoper Scarlett Arts Muziek hiervan op de hoogte te stellen. Middels een foto via email en telefonisch overleg wordt besloten wat te doen. Voor de hand liggend is dat het instrument retour wordt gezonden aan Scarlett Arts Muziek die vervolgens zorgt voor herstel van het instrument. Indien de koper zonder overleg het instrument door een niet door Scarlett Arts Muziek geprefereerde vioolbouwer laat repareren maar elders verliest men het recht op terugzending. Tevens zijn dan de reparatiekosten voor rekening van de koper.

10 Informatievoorziening

10.1 Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door Celloverkoop al dan niet elektronisch aan de afnemer aangeboden. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.

10.2 Celloverkoop stelt op haar website de volgende informatie beschikbaar:- haar vestigingsadres en het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel- de belangrijkste kenmerken van de producten, waaronder de prijs- de wijze en kosten van levering en betaling- het adres waar klachten kunnen worden ingediend indien dat anders is dan haar vestigingsadres.

10.3 Indien de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden of te vernietigen op grond van het feit dat Celloverkoop niet zou voldoen aan wettelijke informatieplichten, dient dit recht te worden uitgeoefend binnen 14 werkdagen na acceptatie van de bestelling.

11 Geschillen

11.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Celloverkoop is gevestigd bevoegd, tenzij Celloverkoop voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

12 Retouren

12.1 De koper mag gratis een artikel retourneren. Dit na overleg met de verkoper om te kijken wat de handigste manier van retourneren is. De bestelde cello’s, strijkstokken, Musilia lichtgewicht koffers en andere items worden verstuurd nadat het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op Rabobank rekeningnummer: NL52 RABO 0121 6124 81 t.n.v. Scarlett Arts Muziek te Havelte. Aangegeven is dat indien een instrument na enkele maanden huurkoop te hebben voldaan en het instrument niet wordt aangekocht er geen restitutie bestaat voor de tot dan toe voldane huur. Het instrument blijft 100% eigendom van Scarlett Arts Muziek. Ook heeft der verhuurder/eigenaar van het instrument geen verplichting om een instrument terug te nemen na aankoop indien het instrument conform levering is en de retourtermijn verlopen is.

KVK te Noord Holland, Amsterdam